غیبت

و دوری کم

عشق را استوار می کند

و غیبت زیاد

عشق را می کشد .

مرابو