تنها مرگ و عشقند كه همه چيز را دگرگون مي كنند .

 

ONLY LOVE and death change all things