بشريت ، رودخانه اي از روشنايي است كه از ازل جاري شده و به ابد مي ريزد .