در طبيعت مرگي وجود ندارد ،

و گوري نيز در آن تعبيه نكرده اند ،

اگر طراوت بهار ناپديد شود چه باك ،

كه موهبت شادماني تركمان نخواهد كرد

ترس از مرگ پنداري است ،

كه در سينه ي فرزانگان قرار مي يابد ،

كسي كه يك بهار زندگي كند ،

مانند كسي است كه روزگاراني بي شمار زندگي كرده باشد

ني را بياور و نغمه را ساز كن !

زيرا ، نغمه راز جاودانگي است

و شكايت ني از پس شادي و غم ،

باقي مي ماند

 

به انتخاب مهندس صادق ( صنعت خودروسازی ) :

روزها گر رفت گو رو باک نيست

 تو بمان ای آنکه چون تو پاک نيست.