هر انساني دو نفر است ،

يكي بيدار است در تاريكي ،

ديگري خواب است در روشنايی