دلا بسوز که سوز تو کارها بکند
نياز نيم شبی دفع صد بلا بکند
تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار
که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند