دشمنم به من گفت : دشمن خود را دوست بدار ! ،

من اطاعت كردم و بر خود عاشق شدم .