خوب تر

در ديده ي دل جلوه گرت مي بينم

هر لحظه به شكل دگرت مي بينم

هر بار كه در ديده دل مي گذري

از بار دگر خوب ترت مي بينم