اگر ارزش واقعي خود را بشناسيد ،

 هرگز نابود نمي شويد .