دل ما به دور رويت ز چمن فراغ دارد
که چو سرو پای بندست و چو لاله داغ دارد
شب ظلمت و بيابان به کجا توان رسيدن
مگر آنکه شمع رويت به رهم چراغ دارد