صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را
که سر به کوه و بيابان تو داده ای ما را
شکرفروش که عمرش دراز باد چرا
تفقدی نکند طوطی شکرخا را
مریم : اون طوری که متوجه شدم وبلاگتون ادبی ادبيه و اين منو واقعا خوشحال کرد که هم علاقه دارم شعر ذوقی کاشانی هم فوق العاده بود....يه شعر از رودکی :

روی به محراب نهادن چه سود؟
دل به بخارا و بتان تراز
ايزد ما وسوسه ی عاشقی
از تو پذیرد نپذیرد نماز