ترسم که اشک در غم ما پرده در شود
وين راز سر به مهر به عالم سمر شود
گويند سنگ لعل شو د در مقام صبر
آری شود، وليک به خون جگر شود