منم که ديده به ديدار دوست کردم باز
چه شکر گويمت ای کارساز بنده نواز
نيازمند بلاگو رخ از غبار مشوي
که کيميای مراد است خاک کوی نياز