تنها يك بار از سخن گفتن باز مانده ام ،

 وقتي مردي از من پرسيد : ‚“ شما كيستيد ؟