بيا ای ساقی گلرخ بياور باده رنگين
که فکری در درون ما از اين بهتر نمی گيرد
صراحی می کشم پنهان و مردم دفتر انگارند
عجب گر آتش اين زرق در دفتر نمی گيرد