هر مردي دو زن را دوست دارد ،

يكي زاييده ي خيال اوست

و ديگري هنوز به دنيا نيامده

 

آقای صغيری ( بوشهر ) : ... تو رو خدا اين چيزا رو ننويس ... شر برامون درست ميشه... .... همه چی رو که نبايد لو داد( آدمک خنده)