نخستين نگاه معشوق ،

 به روح ازلي مي ماند كه بر سطح آب ها روان شد ،

بهشت و جهنم را آفريد ،

 سپس گفت : باش ! و همه چيز موجود شد .