رو بر  رهش نهادم و بر من گذر نکرد
صد لطف چشم داشتم و يک نظر نکرد
سيل سرشک ما ز دلش کين به در نبرد
در سنگ خاره قطره باران اثر نکرد