شخصی با کمان بی تیر به جنگ می رفت که تیر از جانب دشمن آید و بردارد ! گفتند : شاید تیر نیاید !

گفت : آن وقت جنگ هم نباشد !

 

 

 

از کلیات عبید زاکانی