حتي عاقل ترين مردمان نيز زير بار سنگين عشق خم مي شوند .

 

آرش : ... آدمها ميتونن هر کاری رو که اراده کنن انجام بدن کار نشد نداره حتی مقابل عشق هم ميشه مثل کوه ايستاد مهم اينه که بخواهی ..