شنيده ام سخنی خوش که پير کنعان گفت
فراق يار نه آن می کند که بتوان گفت
حديث هول قيامت که گفت واعظ شهر
کنايتيست که از روزگار هجران گفت