عشق رازي است مقدس براي كساني كه عاشقند ،

عشق براي هميشه بي كلام مي ماند ،

 اما براي كساني كه عشق نمي ورزند ،

عشق شوخي بي رحمانه اي بيش نيست .