از هر کرانه می روم

 

                                      دیوار پیش روست .

 

 

 

پروانه بندپی