عشق از ژرفاي خويش آگاه نمي شود ،

جز در لحظه ي جدايی

 

LOVE knows not its depth till the hour of separation

 

به انتخاب ونوس :

 پس چه باشد عشق؟ دريای عدم

 در شکسته عقل را انجا قدم