رهی پرپيچ و ابزاری جهانی

دمی شرق و دمی غرب جهانی

بلاگی ساختم « آن لاين » چه آسان

ز تار « پرشين » پود جهانی

 

 

 

سيد فتح الله صدری زاده