من تو را مي شناسم !

من تو را خوب اي رهگذر ! مي شناسم

من تو را خوب اي خوبتر ! مي شناسم

تو عميق و بلندي ، تو دريا و كوهي

اين دو را خوب با يك نظر ، مي شناسم

تو ، طنين صداي طربناك آبي ،

من تو را با دلي شعله ور مي شناسم

تو رهايي ، نويد سحرگاه عيدي ،

من تو را اي نسيم سحر ! مي شناسم

آن درختي ، كه در آسمان شاخه دارد ،

من تو را با همه برگ و بر مي شناسم

من تو را ، اي نگاهت در آفاق جاري

من تو را خوب ، اي منتظر ! مي شناسم

در مجال غزل از تو گفتن نگنجد ،

من تو را ورنه زين بيشتر مي شناسم !