اندیشه خیام را اگر بفشاریم در سه وجه خلاصه می شود :

یکی مسئله اغتنام وقت است . یعنی توصیه به اینکه وقت خود را غنیمت بشمارید و از عمر بهره بگیرید .

دوم حسرت و تاسف بر گذشت عمر است که این نیز مسئله مهمی است . زمان چیزی است که نمی شود زنجیرش کرد و نگهش داشت . هر روز دیده می شود که از عمر یک روز می رود و بازگشتی نیست . . .

و سرانجام می رسد به دوران انتها که مرگ است . و اندیشه سوم موضوع گذشت روزگار به طور کلی است .

 

 

استاد دکتر محمد علی اسلامی ندوشن