در شرح گير سه پيچ و گلايه از فرزند و در بيان قياس مع الفارق و ناله از بي اعتباري خويش فرمايد :

003147.jpg

 

ابوالفضل زرويي نصرآباد