حكومت ما ( اهل بيت ) فرا نرسد تا اينكه همه

گروهها بر مردم حكومت كرده باشند  آنگاه

قائم ( عج ) قيام مي كند و حق و عدالت را برپا مي دارد .