از آن لب کارزوی جمله دلهاست

نصیب بی دلان دشنام کردند

عراقی

 

از آن مژگان او دست دعا بر آسمان دارد

که دائم از خدا خواهد شفای چشم بیمارش

کلیم کاشانی

 

از آه دردناکی سازم خبر دلت را

روزی که کوه صبرم بر باد رفته باشد

حزین لاهیجی

 

از اشک همه روی زمین زیر و زبر کن

مشتی گرت از خاک وطن هست به سر کن

عارف قزوینی