مي شدياق، جايزه آزادي بيان را دريافت كرد
: مي شدياق، خبرنگار لبناني كه در حادثه ترور، دست و پايش را از دست داد، روز چهارشنبه جايزه ساليانه آزادي بيان سازمان ملل را دريافت كرد. >>>