کس چو حافظ نگشود از رخ انديشه نقاب

تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند

حافظ

 

من دگر شعر نخواهم بنويسم که مگس

زحمتم می دهد از بس که سخن شيرين است

سعدی