اي فاطمه ( س ) را مهدي ( عج )

دل بي تو هراسان شد ،

جان بي تو به لب آمد ،

لب بي تو فرو بندم ،

وقت است كه باز آيي

روزم چو شب تار است ،

خورشيد نمي تابد ،

دل بي تو به جان آمد ،

وقت است كه باز آيي

من مرغك پر بسته ،

از جور زمان خسته ،

وز قيد نفس رسته ،

وقت است كه باز آيي

اي فاطمه ( س ) را مهدي ( عج ) ،

شيرين عسلي ، شهدي ،

درمان تو و من دردي ،

وقت است كه باز آيي

وقت است كه باز آيي

سيد فتح الله صدري زاده تهران ، جمعه 18 مهرماه 1382