روزگاريست که ما را نگران می داري
مخلصان را نه به وضع دگران می داری
نه گل از دست غمت رست و نه بلبل در باغ
همه را نعره زنان جامه دران می داری