گر من از باغ تو يک ميوه بچينم چه شود
پيش پايی به چراغ تو ببينم چه شود
يا رب اندر کنف سايه آن سرو بلند
گر من سوخته يکدم بنشينم چه شود
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .