جانا تو را که گفت که احوال ما مپرس
بيگانه گرد و قصه هيچ آشنا مپرس
زانجا که لطف شامل و خلق کريم تست
جرم نکرده عفو کن و ماجرا مپرس