قيام مهدي ( عج ) براي حمايت مظلومان است

ظهور مهدي موعود ( عج ) حلقه اي است از حلقه هاي مبارزه اهل حق و اهل باطل كه به پيروزي نهايي اهل حق منتهي مي شود . سهيم بودن يك فرد در اين سعادت ، موقوف به اين است كه آن فرد عملا در گروه اهل حق باشد مهدي موعود ( عج ) مظهر نويدي است كه به اهل ايمان و عمل صالح داده شده است قيام مهدي براي حمايت از مظلوماني است كه استحقاق حمايت دارند

استاد شهيد مرتضي مطهري ، قيام و انقلاب مهدي ( عج ) ، انتشارات صدرا