ما بيغمان مست دل از دست داده ايم
همراز عشق و هم نفس جام باده ايم
بر ما بسی کمان ملامت کشيده اند
تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ايم