/ سعدی شاعر جهانی/ کامل احمدنژاد در گفتگو با مهر :

خردمندی و آشنایی عمیق با مسایل اجتماعی سعدی را جهانی کرده است
کامل احمدنژاد - محقق و استاد ادبیات ، گفت : تیزهوشی و هنرمندی سعدی و بیان مسایل اجتماعی بشر در زیباترین جملات از سوی او ، عواملی هستند که وی را به شهرت جهانی رسانده است .