• انسانها سلامتی خود را از دست می دهند تا پول بدست آورند و بعد پولشان را از دست می دهند تا دوباره سلامتی خود را بدست آورند !
  • انسان ممکن است به هزار دلیل بخندد ولی فقط یک دلیل کافی است وی را به گریه بیاندازد .
  • انسان باید بیاموزد که فقط چند ثانیه طول می کشد تا زخمی عمیق در قلب آنان ایجاد شود اما سال ها طول می کشد تا آن زخم التیام یابد .
  • انسان به گونه ای زندگی می کند که گویی هرگز نمی میرد و به گونه ای می میرد که گویی هرگز زندگی نکرده است !