زندگي بدون عشق

زندگي بدون عشق ، به درختي مي ماند بدون شكوفه و ميوه ، عشق بدون زيبايي ، به گل هايي مي ماند بدون رايحه و به ميوه هايي كه هسته ندارند

زندگي ، عشق و زيبايي ، يك روحند در سه بدن كه نه از يكديگر جدا مي شوند و نه تغيير مي كنند . جان هاي خاكي ما كه اشتياقي به حقيقت دارند . گاه به گاه براي مصالح زميني از آن دور مي شوند ، و براي هدفي زميني از آن جدا مي افتند ،

با وجود اين ، همه ي روح ها در دستان امن عشق اقامت دارند ،

تا زماني كه مرگ از راه برسد و آن ها را نزد خدا به عالم بالا ببرد