عمری ست تا به راه غمت رو نهاده ايم
روی و ريای خلق به يک سو نهاده ايم
طاق و رواق مدرسه و قال و قيل علم
در راه جام و ساقی مه رو نهاده ايم