در باره ي عشق

ON LOVE

عشق ، تنها آزادي در دنياست ، زيرا چنان روح را تعالي مي بخشد كه قوانين بشري و پديده هاي طبيعي مسير آن را تغيير نمي دهند .

محبوبم ، اشك هايت را پاك كن ! زيرا عشقي كه چشمان ما را گشوده و ما را خادم خويش ساخته ، موهبت صبوري و شكيبايي را نيز به ما ارزاني مي دارد . اشك هايت را پاك كن و آرام بگير ، زيرا ما با عشق ميثاق بسته ايم و براي آن عشق است كه رنج نداري ، تلخي بي نوايي و درد جدايي را تاب مي آوريم . هنگامي كه عشق به شما اشارتي كرد ، از پي اش برويد ، هر چند راهش سخت و ناهموار باشد . هنگامي كه با بال هايش شما را در بر مي گيرد ، تسليمش شويد ، گر چه ممكن است تيغ نهفته در ميان پرهايش مجروحتان كند . وقتي با شما سخن مي گويد ، باورش كنيد ، گر چه ممكن است صدايش رؤياهايتان را پراكنده سازد ، همان گونه كه باد شمال باغ را بي پر مي كند ، زيرا عشق همان گونه كه تاج بر سرتان مي گذارد ، به صليبتان مي كشد . همان گونه كه شما را مي پروراند ، شاخ و برگتان را هرس مي كند ، همان گونه كه از قامتتان بالا مي رود و نازك ترين شاخه هايتان را كه در آفتاب مي لرزند ، نوازش مي كند…….

 

 

به انتخاب راه ميان بر :

علت عاشق ز علت‌ها جداست

عشق اصطرلاب اسرار خداست