ايمان ، واحه اي است در كوير قلب

كه كاروان فكر

 هرگز از آن حوالي عبور نخواهد كرد .

 

خاطرات يک مدير : دوست عزيز چقدر اينجا هم با حال شده!

علی : زيبا بود. اما فکر کردی که اگر عقل هم در اين وادی همراه دل می بود چی می شد؟؟؟

پاسخ به علی : به قول جبران خليل نمی شد