شك دردي است آن قدر تنها و بي كس كه نمي داند ايمان برادر دوقلوي اوست

 

DOUBT is a pain too lonely to know that faith is this twin brother