ما مى نروبم اى جان زين خانه دگر جايى

يا رب چه خوش است اينجا هر لحظه تماشايى

 

قــــرص قمــــرت گــــویم نور بصـــرت گویم

جـان دگــــرت گـــــویـم، یا صحــــــت بیــــمــاری