حــدیث زهـد رهـا كن كـه آن ره دگــران است

تو بـنـدگی خـــــدا كـن بـدان قـدر كـــه توانی


هـــزار خســــته از این ره فرو شــدند و ندیدند

ز بوی دوست نسیمی، زكوی دوست نشانی