اگر شراب خوری جرعه ای فشان برخاک
از آن گناه که نفعی رسد به غير چه باک
برو به هر چه تو داری بخور دريغ مخور
که بی دريغ زند روزگار تيغ هلاک