بسياري از نظريه ها مانند شيشه ي پنجره اند ، گر چه ما حقيقت را از خلال آن مي بينيم ، اما همان شيشه ميان ما و حقيقت فاصله مي اندازد .