در پی استاد تجویدی

منوچهر همایون پور هم رفت
منوچهر همایون پور ، خواننده موسیقی ایرانی در اولین هفته بهار سال جاری رخت از این جهان فانی برکشید و رفت .